Om Mestrings­husene - ideelle virksomheter

Mestringshusene er behandlingsinstitusjoner for voksne med rusproblemer. Vi tar imot og behandler personer med avhengighetssykdom og misbruk av legale og illegale rusmidler, medikamenter og alkohol som kan nyttiggjøre seg av vår behandling.

Begge behandlingsinstitusjonene, både Bolkesjø og Tysnes, er ideelle virksomheter. Det innebærer at eventuelle driftsoverskudd går direkte tilbake til virksomhetene for aktiviteter, utvikling og forbedringer.

Vi har lang erfaring
med rus­behandling.

Ledelse og initiativtakere.
Det er Margit L. Olsvik og Olaf Olsvik som står bak behandlingsinstitusjonen Mestringshusene. Olaf er leder for virksomheten. Han er også tidligere rusavhengig og kjenner sykdommen fra innsiden. Selv fikk han behandling og hjelp til å komme seg ut av misbruket og har vært helt rusfri siden 2002. Margit er gestaltterapeut og familieveileder, og gift med Olaf. Sammen med sitt tverrfaglige team deler de også av sine personlige erfaringer.

Likeverd og toleranse som behandlingsfilosofi.
Mestringshusenes behandlingsfilosofi bygger på prinsippet om likeverdighet og en bred toleranse for det individuelle mennesket. Våre pasienter er mye mer enn sykdommene og handlingene sine. På Mestringshusene har vi en grunnleggende respekt for alle mennesker og en tro på at endring er mulig for alle. Vi tror også at alle kan leve rus- og medikamentfrie liv med riktig hjelp og støtte.

På Mestringshusenes har vi dyktige og erfarne medarbeidere som hver dag går på jobb for å gjøre en forskjell i menneskers liv. Vi har ikke valgt Mestringshusene som arbeidssted fordi vi må. Vi gjør det fordi vi har et genuint ønske om å hjelpe rusavhengige og deres familier.  
Mange har egenerfaring med rus.
Hos oss har mange ansatte egen – eller pårørendeerfaring med rus. Disse er en stor ressurs for oss, fordi de snakker samme språk som pasientene, forstår hvorfor det å bli rusfri er så vanskelig, men også er levende eksempler på at det er mulig å lykkes. Dette gjør at behandlingsalliansen mellom pasient og behandler blir sterkere – ikke minst tror vi det skaper en helt spesiell atmosfære. Den beskrives som noe pasientene som kommer hit legger merke til. En stemning som gir trygghet og skaper tillit, og som på mange måter skiller seg fra andre rusbehandlingsinstitusjoner.  

Men egen- eller pårørendeerfaring alene, er selvsagt ikke nok. Kompetanse og egnethet er krav som stilles til alle våre ansatte. Derfor har alle hos oss en relevant fagutdanning. Her jobber psykologer, psykologspesialister, psykiatere, leger, rusterapeuter, gestaltterapeuter, sosionomer, miljøarbeidere og sykepleiere tett sammen i tverrfaglige behandlingsteam. Det er unikt.

Hos oss har vi flat struktur og en kort avstand mellom pasient og behandler. Vi har laget et behandlingstilbud der pasienter og ansatte er likeverdige. Det kommer blant annet til uttrykk i Mestringshusenes hverdagsrutiner, der både pasienter og ansatte deler alle måltider, sover på samme hus og er sammen også utenfor avtalt terapi.
Slik foregår behandlingenFor pårørende
Behandlingen hos Mestringshusene.
I begynnelsen av behandlingen på Mestringshusene får alle pasienter med behov for det mulighet til å gjennomføre avrusning. Dette er en del av behandlingsforløpet og det blir en sømløs overgang til døgnbehandlingen. Et viktig steg på veien mot et rusfritt liv.

Les mer om behandlingsforløpet vårt her.

Vår visjon og filosofi

Vi skal hjelpe personer med avhengighet å ta ansvar for sin tilfriskning fra avhengighets-sykdommen, og å endre sin livsstil for derigjennom å oppnå livsmestring, verdighet, tillit og livslyst til nytte og glede for seg selv, sine nærmeste og for samfunnet.
Vårt overordnede mål
Vårt overordnede mål er å hjelpe så mange avhengige som mulig til et helt rusfritt og godt liv, for den avhengige selv, for familiene og for samfunnet for øvrig. Vi skal gjøre det ved å kombinere Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling, en holistisk grunnfilosofi, holde god kontakt og dialog med innleggende instanser, etterleve alle regler og pasienters rettigheter og med det dokumentere at denne behandlingsformen gir bedre resultater enn noe annet. Mestringshusene har som mål å bli ledende i bransjen ved å stadig utvikle og forbedre våre metoder og å alltid sette pasientens beste først.
Vi ser diamanten i alle mennesker
I Mestringshusene vet vi av erfaring at alle kan bli rusfrie dersom de får muligheten. Derfor ser vi alltid diamanten i alle mennesker vi møter. I begynnelsen av behandlingen evner ikke alltid den rusavhengige å se sin egen verdi. Vi forsøker derfor å hjelpe pasienten til å se sin egen verdi og sin egen diamant. Etter hvert som de begynner å få et glimt av den selv, kommer lysten til å arbeide videre med dette av seg selv hos de fleste. Vår jobb er å gi den rusavhengige troen på seg selv, resten er opp til hver enkelt.
… men vi utretter ingen mirakler
Det er viktig for oss å understreke at vi ikke utretter miraklene. Vi tilbyr et sett med verktøy og tilrettelegger for at hver og en skal ta disse i bruk. Deretter er det pasienten selv som utretter miraklene gjennom å bruke virkemidlene og ta ansvar for eget liv. Det er ingen andre enn den rusfrie selv som kan ta æren for at han eller hun har blitt og holder seg rusfri. Men på veien støtter vi med alt vi har av erfaring, egenerfaring og faglig kompetanse.
Vår filosofi
En grunnleggende verdi hos oss i Mestringshusene er at vi ser hele mennesket, ikke bare ruspersonligheten. I det legger vi det at vi alltid ser forbi sykdommen og direkte på personen som står bak. Vi ser alltid hele mennesket og hjelper den rusavhengige til også å se seg selv som et helt menneske, separert fra sykdommen.

Pasient på Mestringshusene:

«Det som er særegent med Mestringshusene er likemannsprinsippet, at rusterapeutene også har egne erfaringer med rus. Det er også gestaltterapien som jeg får her, som jeg ikke finner noen andre steder, hvor jeg får hjelp til å uttrykke og kjenne på eget følelsesliv»

Sammen­hengen mellom rus og psykiske lidelser

Ruslidelser og psykiske lidelser opptrer ofte sammen.

Hos Mestringshusene ser vi både ruslidelser og psykiske lidelser som symptomer på noe bakenforliggende. Gjennom tverrfaglig behandling der vi jobber med å bearbeide traumer og vonde opplevelser, tror vi det er mulig for de fleste å vinne over både rusen og mange av de psykiske plagene.

Slik får du hjelp
Tverrfaglig kompetanse.

All erfaring tilsier at dersom en pasient lider av samtidige ruslidelser og psykiske lidelser, så kreves tverrfaglig kompetanse for å øke sjansen for en varig rehabilitering. Siden lidelsene kan, og ofte vil, utløse hverandre, vil også sjansen for tilbakefall være større dersom bare en av dem adresseres. Aller best effekt av behandlingen ser vi når lidelsene ikke bare behandles samtidig, men også av samme behandlingsteam.

Slik foregår behandlingen

Vår målgruppe


Hos Mestringshusene behandler vi voksne med rusmiddelproblemer. Det vil si menn og kvinner over 18 år som har en avhengighetssykdom eller misbruker legale og illegale rusmidler, inkludert alkohol. All behandling hos Mestringshusene er livssynsnøytral og vi tar imot alle pasienter som kan nyttiggjøre seg vår behandling.

Vår målgruppe

Hos Mestringshusene behandler vi voksne med rusmiddelproblemer. Det vil si menn og kvinner over 18 år som har en avhengighetssykdom eller misbruker legale og illegale rusmidler, inkludert alkohol. All behandling hos Mestringshusene er livssynsnøytral og vi tar imot alle pasienter som kan nyttiggjøre seg vår behandling.

Get Started

Vi er sertifisert for å behandle pasienter med kriminell livsstil

Flere av våre pasienter har en etablert kriminell livsstil, og for enkelte blir dette som en avhengighet eller besettelse. Nå har vi sertifisert terapeuter til å behandle denne pasientgruppen.
«Kriminalitet som livsstil» er et behandlingsprogram for denne pasientgruppen, og nå er noen av våre terapeuter sertifisert for å jobbe eksplisitt med dette, parallelt med det ordinære behandlingsprogrammet. Terapeutene gjennomgår både grunnkurs og påbygningskurs hos Stiftelsen Kriminalitet som livsstil (SKL) for å oppnå sertifisering.

Hva menes med en kriminell livsstil?
Programmet er utviklet for å hjelpe både de som allerede er kriminelle, men også de som er i ferd med å bli det. SKL definerer selv kriminell livsstil med følgende beskrivelse: Nesten alle mennesker begår lovbrudd under sin barndom eller ungdomstid. For noen blir problemet mer alvorlig, og de kan trenge hjelp for å ikke gå lenger. De som har vanskeligheter med å slutte til tross for alvorlige konsekvenser, har det som defineres som en kriminell livsstil. Det kan etterhvert bli like vanskelig å slutte med dette som å komme seg ut av alkoholisme eller rusmisbruk. Det som kjennetegner en kriminell livsstil er ansvarsløshet, en opplevelse av at man selv er utenfor, kriminelle tankemønstre og impulsive destruktive handlingsmønstre.

Mål for programmet
Hos Mestringshusene har vi nå sertifiserte terapeuter som skal jobbe eksplisitt med denne pasientgruppen, parallelt med ordinær døgnbehandling hos oss. Målet er å påvirke holdninger rundt kriminalitet, og å gi pasientene innsikt i hvilke tankemønstre og drivkrefter som ligger bak den kriminelle livsstilen. Det gis opplæring i sosiale ferdigheter som skal til for å bryte med livsstilen, og hvordan man kan tilegne seg nye tankemønstre.

Strenge krav til sertifiserte virksomheter og behandlere
Det stilles utdanningskrav til terapeutene som skal sertifiseres, for eksempel at de er utdannet sosionomer, psykologer, psykoterapeuter, familieterapeuter eller lignende. Brukererfaring kan også regnes inn, om man har vært rusfri og krimfri i minst tre år. Man må i tillegg også ha jobbet med klienter i gruppe i minst ett år.

Vi vet hvordan du har det, og vi er her for å hjelpe .

Kom i kontakt med oss
Ta kontakt med oss